تهران ,
دبی ,
برلین ,
ونکوور ,

درباره ما

صندوق بازنشستگی

ب 05

دستيابي به سازماني دانش مدار، كارآمد، پايدار، امانتدار و پاسخگو در راستاي اعتلاي كرامت انساني و كمك به تحقق عدالت اجتماعي از طريق ارتقاي كيفيت زندگي و بهبود سطح معيشت و سلامت اعضاي صندوق و خانواده آنان مي باشد

اهداف كلان و راهبردي برنامه استراتژيك موسسه 
سامان نوين مؤسسه كه به منزله سازماني دانش مدار و متكي بر ارتباطات فرآيندي و نظام مند و تأمين رضايت مخاطبان مؤسسه است.
پايداري مؤسسه كه به منزله رسيدن به سازماني برخوردار از امكانات مالي مناسب و پايدار با اتكاي بيشتر بر درآمدهاي حاصل از ذخاير و اثربخشي بالاتر هزينه ها است. 
تغيير ديدمان حاكم بر فضاي بيروني كه متضمن حفظ و پيگيري منافع مؤسسه در سايه ارتباط دو سويه قوي و روشنگرانه با نهادهاي مدني و حاكميتي و برخورداري از پشتيباني مخاطبان خود در تمامي عرصه ها مي باشد

مأموريت هاي مؤسسه
ارائه خدمات مناسب به مخاطبان 
تحقق منافع سازماني 
ظرفيت سازي بيشتر براي ارائه مناسب تر خدمات 
پايداري صندوق 
صيانت و ارتقاء ارزش ذخاير 
توسعه كيفي سرمايه انساني و برنامه ريزي و مديريت منابع انساني 
ايفاي نقش سازماني پاسخگو و مشتري مدار 
حداكثر استفاده از فن آوري هاي روز 
حداكثر استفاده از توان و دانش سازماني و فراسازماني 
سرعت بخشيدن به رشد مالي و حرفه اي مؤسسه 
ثبات و تحقق نتايج برنامه ها 
رعايت " اصل عدالت " در ارائه خدمات و اصلاح ساز و كارها

 

برنامه هاي مؤسسه
رويكرد برنامه اي بودن امور و نظام بودجه بندي  در فرآيندهاي تدوين، تخصيص و كنترل 
توسعه سرمايه انساني مؤسسه و ارتقاء اثربخشي مديريت منابع انساني و ايجاد ارتباط سيستمي و نظام مند بين واحدهاي متولي منابع انساني، آموزش هدفمند و ارتقاي كيفيت زندگي كاركنان 
حضور پويا و تاثيرگذارتر مؤسسه در زمينه ايجاد فرهنگ بيمه اي، اصلاح مناسبات اجتماعي و فرهنگي مؤسسه با تأكيد بر فعاليت ها آگاهي رساني، دانش افزايي و ارتقاء شناخت از ساز و كارهاي بيمه هاي اجتماعي در دو سطح مدني و حاكميتي 
بازبيني و اصلاح در نظام هاي آمار و اطلاعات، بودجه و مالي با تأكيد بر تعامل آنها و با رويكرد ارتقاء اين نظام ها در جهت مهيا كردن مكانيزم مناسب سياستگزاري و لحاظ اصول نظارت پذيري و كنترل 
 بازبيني، اصلاح و بهبود فرايند نظام تصميم سازي و تصميم گيري سازماني با تأكيد بر اصل مشاركت و تمركز زدايي و تكيه بر كار كارشناسي، دانش سازماني و خرد جمعي 
كاهش پيچيدگي و افزايش كارآمدي، شفافيت و بازنگري در بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها 
اتخاذ روش هايي جهت ارتقاء كارآمدي روش هاي وصول حق بيمه 
اصلاح و ارتقاء نظام مديريتي سرمايه گذاري هاي مؤسسه و بهبود سبد سرمايه اي و برخورداري از فرصت هاي پيش رو 
اصلاح و ارتقاء نظام خدمت رساني به مخاطبان، از طريق بازبيني در سطوح كمي و كيفي خدمات رساني، چگونگي گستردگي جغرافيايي فعاليت ها و ساز و كارهاي اجرايي ( دستي ومكانيزه ) 
بهبود مديريت منابع و مصارف

فعاليت هاي موسسه
تمركز برنامه ريزي 
طراحي ساختار سازماني مقتضي 
اصلاح ساختار نيروي انساني با گرايش به تخصص و توانمندي و ارتقاي جايگاه كارشناسي در بدنه مؤسسه 
تدوين و اجراي دوره هاي آموزشي و طرح هاي پژوهشي براي واحدهاي سازماني مؤسسه 
افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي مؤسسه 
ايجاد بانك جامع اطلاعاتي 
ساماندهي سيستم مالي 
ساماندهي اموال و املاك مؤسسه 
تجمع فعاليت شركت هاي تابعه ( با رويكرد هندلينگ ) 
رسيدگي، حسابرسي و بازرسي كليه حساب ها و اسناد هزينه مؤسسه و شركت هاي تابعه حسب تكليف هيئت امناء محترم 
تسهيل در اعطاي وام ها به شاغلين، بازنشستگان و مستمري بگيران 
برقراري نظم و انضباط اداري، مالي و حقوقي 
استقرار توجيه فني، مالي و اقتصادي براي طرح هاي سرمايه گذاري و توسعه اي 
ارزيابي مالي و عملكردي شركت هاي تابعه 
توسعه سرمايه گذاري در شركت هاي تابعه بر اساس مطالعات كارشناسي از جمله :سرمايه گذاري در شركت هاي "هما " تكنيك و خدمات فرودگاهي "هما "
اجراي دقيق مقررات، اساسنامه و آيين نامه هاي معاملات مؤسسه 
بررسي قيمت تمام شده پروژه هاي ساختماني و اقدام جهت اتمام و فروش آنها و سرمايه گذاري در املاك و پروژه هاي ساختماني از قبيل: زمين هاي جنب هتل هما و  محمود آباد 
مطالعه در خصوص سرمايه گذاري در امور توليد